ساخت نمایشگاه دایمی یاسوج تا هفته آینده تعیین تکلیف شود