۳۸۲ پروژه در همدان در دست اجراست/ انسداد ۱۱۴ حلقه چاه غیر مجاز