۲ کتابخانه عمومی در شهرستان رودسر بهره برداری می شود