جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در لرستان منوط به شکل‌گیری سرمایه‌های اجتماعی است