کشف ژن مؤثر در فشارخون بالا با همکاری دانشمند ایرانی