اولیویرا: نفت بهترین و سازمان‌یافته‌ترین تیم ایران است