پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی افتخاری برای استان بوشهر است