تراکتورسازی پرچم یک منطقه است/فردا جو ورزشگاه متفاوت از همیشه است