فوتبال مهاجرین افغان در ایران ؛ قهرمان جام جاغوری فردا مشخص میشود