۵۶۰ مددجوی شهرکرد آموزشهای کسب و کار را فرا گرفتند