برنامه‌های هفته خوابگاه‌هاي دانشجويي در دانشگاه شهركرد اعلام شد