حجم تراکنش بانکی اغذیه فروشی‌ها در نمایشگاه کتاب بالاتر از ناشران است