وزارت خارجه: انجام هماهنگی برای پهلوگیری کشتی ایرانی در یمن