حافظان قرآن کریم نقش مهمی در پیشگیری انحرافات جامعه اسلامی دارند