مدرسه جوانترین خیر مدرسه ساز آذربایجان شرقی در مراغه بهره برداری شد