طرح توزیع سوخت براساس پیمایش وسایط نقلیه در خرداد اجرا می شود