صنعتگران چهارمحالی در نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی یزد شرکت کردند