رونمایی تازه های نشر وزارت خارجه/چاپ تاریخ شفاهی دیپلماسی