آلودگی هوای کردستان در وضعیت خطرناک/وزش باد واحتمال بارش پراکنده