همایش «ارتباطات و بازار کار» با حضور وزیر کار برگزار می شود