استخدام پیک موتوری و آمارگیر در بازار هوشمند 24 ساعته ی بندرعباس