دومین پیروزی نصرآزادانی برابر نماینده مکزیک/مصاف کاپیتان با حریف کره ای در مرحله سوم