30 مدال در پایان پنجمین روز/ سجاد نیک پرست هم طلای شد