اظهار امیدواری سفیر پاکستان بر فعال تر شدن بازارچه های مرزی دوکشور