محمود عزیزی دبیر افتخاری بخش فیلم تئاتر «باران رحمت» شد