علم و دانش محور توسعه چهارمحال و بختیاری قرار گیرد