کارشناس قرقیز: فلسطین تنها سمبل همبستگی و وحدت اسلامی است