مراسم افتتاحیه مسابقات تکواندوی دانشجویان به عطر شهید ورزشکار عطرآگین شد