معاون وزارت علوم: کانونهای دانش به اقتضائات زندگی پیوند زده شود