بیل: اعتراف می‌کنم که در زدن ضربات آخر افت کرده‌ام