ادعای اکسپرس / انتقال گرت بیل به یونایتد نهایی شده است