مردم بهترین مجریان برنامه های مرتبط با سرنوشتان هستند