1000 کردستانی تسهیلات صندوق کارآفرینی دریافت کردند