دروغ شمردن همه شنیده‌هاخلاف وجدان است/ مؤمن باید عاقل و زیرک باشد