میرگلوبیات: آسیب‌های اجتماعی با نگاه آمرانه ترمیم نمی‌شود