بزرگترین خیانت به نخبگان،دادن پول‎ مفت به آنهاست/برچسب«نخبگی»نخبگان را تنبل و طلبکارمی‌کند