قسمت این بود که روز آخر در خانه بازی کنیم و جشن بقا بگیریم