خبر خوش سازمان وظیفه عمومی برای فوتبالیست ها : فوتبالیست های سرباز می توانند در تیم های نظامی بازی کن