تبدیل نمایشگاه به فروشگاه بزرگ کمکی به فرهنگ کتابخوانی نمی کند