ایوبی: در این راه دشوار مدیریت سینمایی کشور کنارتان خواهد بود