نشست صميمي مديرعامل بانک ملي با روساي شعب اداره امور لرستان برگزار شد