نادر طالب زاده به بخش عمومی منتقل شد/ حال وی رو به بهبودی است