بگویید امام(ره) ما را اغفال کرد/ ادعای برخی بچه محل‌های امام(ره)