کشف محموله های داروی قاچاق ۸۰۰ میلیون ریالی در استان سمنان