بازیکنان ما قلب قرمز بزرگی دارند/ قدیمی‌پور جانشین همامی می‌شود/ اطلاعاتم را در اختیار قلعه‌نویی ق