حمایت تمام قد رونالدو از پسر بچه ای که سوژه خنده جمع شده بود