روزنامه آرمان: وزیر کشور تغییر نکند دودش به چشم روحانی خواهد رفت