چرا کشورهای اسلامی به داد مظلومین یمن نمی رسند/ امروز ندای حمایت از مظلوم از جمهوری اسلامی بلند می شو