شغل‌های عجیب؛ از نوبت‌گیری تا کنترل تَرَک تخمه‌مرغ