عربستان برای تأمین امنیت صهیونیست ها مسلمان کشی می کند